Hovedside, se øverst i menyen.

NORSK  ANTIBYRÅKRATISK  ORDLISTE
bokmål


       
       Lista vil bli fylt på etter hvert.
       Boka "Kunsten å skrive godt"
(fra Universitetsforlaget) av Aage Rognsaa har flere eksempler. Noen av dem kommer med her når vi forlenger lista.


til venstre:                                                               til høyre:
    SØPPELSPRÅK                                                  SUNT o VETTIG SPRÅK
   
(er enten byråkratisk dumt, eller
     unødige lån fra herrefolkspråket svensk)


anskaffelse;  gå til anskaffelse av                             skaffe

antakeligvis                                                            nok,  trolig

antall;  øke i antall                                                  bli flere

antall;  økende antall                                              alt flere

avfyre skudd                                                          skyte

avgi stemme                                                            stemme

avgå ved døden                                                      dø

avvirkning  (fra svensk)                                          hogst

befinner seg                                                            er

beliggende;  som er beliggende  (fra svensk)           som ligger

beliggenhet;  har (sentral) beliggenhet                       ligger (sentralt)

besittelse;  være i besittelse av                                 ha

beslutning;  ta en beslutning                                     beslutte,  bestemme (seg)

bortgang                                                                 død

bra  (i noen betydninger tatt fra svensk)               god,  godt,  gunstig,  fint,  m.m.

dagen derpå  (fra svensk)                                       dagen etter,  neste dag

direkten;  på direkten  (fra svensk)                         straks,  direkte

enn så lenge (fra svensk)                                        ennå,  hittil,  så langt,  inntil videre

feiltagelse;  ved en feiltagelse                                    ved en feil

foregangsbedrift;  være foregangsbedrift                   gå foran,  være forbilde

foregangsland                                                          stat / rike som er forbilde

foreligge;  det foreligger planer om å ....                   vi / en / de planlegger å ....
                                                                                              vi / en / de mener å ....

foreta en endring av                                                 endre,  forandre

foreta en reise                                                          reise

foreta en undersøkelse                                             undersøke

foreta forandringer                                                  endre (på) noe / mye,  osv

foreta målinger av                                                    måle

forhandlinger;  innlede forhandlinger                         begynne å forhandle

forhåpentligvis  (fra svensk)                                    som vi håper,  (forhåpentlig)

forkant;  i forkant av                                                før,  like før

forrige århundre;  i forrige århundre
                         (jålete utrykk etter 1.01.2000)     på 1900-tallet

forutsigbar  (fra svensk)                                          mulig å forutsi,  forutsigelig,  som en kan forutsi,
                                                                                                                               (o. l.)

forutsigbarhet  (fra svensk)                                     mulig å forutsi,  som en kan forutsi,  (o. l.)
                                                                                        (setninga må gjøres om litt)

gjelder;  SE NEDENFOR:  som gjelder 

gjennomførbar;  vil være gjennomførbart                  er muliglar seg gjennomføre
                                             
(fra svensk)

gå i hop  (fra svensk)                                             henge sammen,  stemme

ha sitt tilhold                                                           holde til

hovedsakelig                                                           mest

ikke ubetydelig;  et ikke ubetydelig antall                  nokså mange

inneværende;  i inneværende år                                i år,  dette året

innkjøp;  gå til innkjøp av                                        kjøpe

iverksette alle tiltak for å ...                                      gjøre alt for å ...

kinkig  (fra svensk)                                                vrien, vrient

kjendis  (fra stockholmsslang)                               kjent (person),  kjenning,  kjenting
                                                                                           ("kjenting" er et nylaga ord her)

kompis  (fra stockhomsslang)                               venn,  kamerat,  m.m.

kreftfremkallende;  være kreftfremkallende              kunne føre til kreft

krita;  på krita  (fra stockholmsslang)                    på kreditt

kult,  kul  (fra stockholmsslang)                            moro,  gøy,  gøyal,  gøyalt

løpet;  i løpet av kvelden                                        i kveld,  denne kvelden

masseslagsmål                                                        stor slåsskamp,  mye slåssing,
                                                                                                mange som slåss

medfører riktighet   (en av politiets aller verste
                                  søppelfraser!)                       er riktig,  stemmer,  er sant

menneskeliv;  tap av menneskeliv                            at noen dør,  at noen kan dø

målsetting,  målsetning  (fra svensk)                        mål,  formål

nedbørsmengder;  store nedbørsmengder                mye nedbør,  mye regn,  mye snø

nivå;  på et høyt nivå                                                høyt,  høyt oppe
nivå;  på et lavt nivå                                                 lavt,  lavt nede

nødvendighet;  var / er en nødvendighet
                                        (fra svensk)                    var / er nødvendig

overensstemmelse;  er i overensstemmelse med        stemmer med,  stemmer overens med

problemstilling                                                         problem

pågripelsen skjedde                                                 han ble tatt / fakket / arrestert / pågrepet

riktighet;  medføre riktighet                                      være riktig,  stemme,  være sant
riktighet;  ikke medfører riktighet                             er usant,  er feil,  er galt,  stemmer ikke

rimelig;  med rimelig grad av sikkerhet                      rimelig sikkert

røykutvikling;  (stor) røykutvikling  (fra svensk)        (mye) røyk
røykutvikling;  det oppsto(d) røykutvikling                det begynte å ryke

sikkerhet;  med sikkerhet                                          sikkert

skjerpe (ofte fra svensk)                                         stramme opp,  stramme inn   (f. eks. regler)

skjerpe seg (fra svensk)                                          ta seg sammen,  stramme seg opp, 
                                                                                                                          bli flinkere

snakkis  (-is etter forbilde fra stockholmslang)      samtaleemne

snøfall  (fra svensk)                                                 snøvær

som gjelder (fra svensk)                                          som teller,  som er i skuddet,  som vi sikter på,
                                                                                                             som er populært
som gjelder;  det er .... som gjelder  (fra svensk)      f. eks.:  det skal være ....

stemmegivning                                                          stemming,  å stemme

størrelse;  i varierende størrelse                                ulike store

sugen  (fra svensk)                                                  lysten
sugen;  være sugen  (fra svensk)                              ha lyst

søke tilflukt i                                                            flykte inn i,  flykte til

så klart  (fra svensk)                                               helt klart,  klart,  selvfølgelig,  klart det

-tallet;  f. eks. på 60-tallet  (fra svensk)                   -åra, f. eks. i 60-åra,  i 60-årene
Kommentar:  Trolig har vi fått dette lånet fordi riksmålsfolk har ergra seg over at a-endinga i intetkjønn flertall -åra har vært så hyppig brukt. Når Arbeiderpartiet ble latterliggjort for at en snakket for mye om "de harde trettiåra", bidro sikkert også det til at "1980-tallet" osv. ble lånt fra svensk. Men det er jo feil å skamme seg over den ekte norske grammatikken med tre kjønn o a-endinger! Gjør en det, så ligger en under for språkpress som krenker grunnleggende menneskerettigheter! Her har riksmålsfolk opptrådt som herrefolk mot andre inbyggere i Norge!

tap av menneskeliv                                                  at noen dør,  at noen kan dø

tetthet;  større (bil)tetthet                                          flere (biler)

tid:
Kommentar:  Dette ordet  er, liksom "tidspunkt" et ord som er mye misbrukt, o ofte helt unødig. Ekte norsk har bedre måter å uttrykke seg på. Misbruken kommer fra den byråkratiske ukulturen rundt oss i samfunnet. Dessuten vil de som knoter med ordet "tid" - i tide o utide! - markere at de er maskiner o ikke mennesker ved at de uttaler den skrevne d'en på slutten, o at de gjør det veldig tydelig o påfallende. Rett uttale av ordet på alle varianter av norsk (riksmål, bokmål, nynorsk osv.) er:  [ti], uten noen konsonantlyd etter vokalen  i.
tid;  i ei ukes tid                                                        i ei uke
tid;  i lang tid                                                             lenge
tid;  i lengre tid                                                          lenge
tid;  i løpet av kort tid                                                snart,  snart nok
tid;  om et års tid,  om en måneds tid,  osv.                om et år,  om en måned,  osv.
tid;  over lang tid                                                       lenge,  på sikt
tid;  over lengre tid                                                    på sikt
tid;  over tid                                                              lenge,  varig,  på sikt
tid;  skyve ut i tid                                                      utsette

tidsbesparende;  det er tidsbesparende                     det sparer mye tid

tidspunkt:
Kommentar:  Dette ordet er et av de aller mest misbrukte o dummeste, o blir til o med brukt om lange perioder, som århundrer i historien!  -  Det er nesten som at en på "moderne norsk" nå heller ikke skal kunne si: "Jeg må på do nå", men at det må hete: "Jeg må på do på det nåværende tisspunkt"... Men den nyeste varianten er visstnok "titt-spunkt".
    enn på noe tidligere tidspunkt                               enn noen gang før
    etter dette tidspunkt                                             senere,  seinere,  etter det
    fra det(te) tidspunkt                                             fra da,  fra da av
    ikke på noe tidspunkt                                          aldri,  ikke noen gang
    på det daværende tidspunkt                                 da
    på det tidspunkt(et)                                             da
    på dette tidspunkt                                                nå,  da
    på det nåværende tidspunkt                                 nå
    på et enkelt tidspunkt                                           en gang
    på et gitt tidspunkt                                               en gang,  ved ei viss tid
    på et tidspunkt hvor ....                                        når,  da
    på ethvert tidspunkt                                             til enhver tid,  hver gang
    på ett eller annet tidspunkt                                   en eller annen gang
    på ett tidspunkt                                                    en gang
    på noe tidspunkt                                                  noen gang,  noensinne
    på riktig tidspunkt                                                til rett tid,  i rett tid

tilfelle;  (at det) er tilfelle                                           (at det) er slik
tilfelle;  det er ikke tilfelle                                          nei,  slik er det ikke,  sånn er det ikke,  ikke slik
                                                                                           (ofte duger det korte ordet:  Nei.)
tilfelle;  Hvis dette er tilfelle                                       Er det slik,  Hvis det er slik

tilflukt;  søke tilflukt i                                                flykte inn i,  flykte til

tilgjengelighet;  høy tilgjengelighet                             at noe er lett tilgjengelig

tilstedeværelse                                                         å være der

titt;  ta en titt  (fra svensk)                                       kikke etter   (e. l.)

trafikal  (fra svensk)                                                trafikk-   (f. eks. trafikkgrunnkurs,
                                                                                                             trafikkløsning)

trappe opp  (fra usansk engelsk: escalate)            øke

uforminsket;  med uforminsket styrke                       like sterkt som før

uforutsigbar  (fra svensk)                                        umulig å forutsi,  uklar

umiddelbart                                                             straks

undersøkelse;  foreta en undersøkelse                      undersøke

volum;  (f. eks.) høyt forbruksvolum                         (f. eks.) stort forbruk
volum;  (f. eks.) høyt transportvolum                        (f. eks.) mye transport,  mye frakt
volum;  stort volum                                                  mye

øke i antall                                                              bli flere

økende antall                                                          alt flere
Hovedside, se øverst i menyen.