Hovedside, se överst i menyn.

SVENSK  ANTIBYRÅKRATISK  ORDLISTA    Listan ska fyllas på undan för undan.
   Kommentar om SUBSTANTIVSJUKA står efter listan.

till vänster:                                                                  till höger:
  
SKRÄPSPRÅK (ofta = s.k. krångelsvenska)              SUNT o VETTIGT SPRÅK


allmänhet;  i allmänhet                                                för det mesta,  oftast,  vanligen

angivelse;  utan angivelse av                                       utan att ange  

angränsande ......                                                       ...... bredvid,  ...... intill

angående                                                                  om,  för

anledning                                                                   orsak,  skäl

anslutning;  i anslutning till                                           intill,  vid,  invid

antagligen                                                                   nog,  väl,  troligen

antal;  ett antal dagar / år, (etc.)                                  några år / dagar, (etc.)

antal;  ett stort antal                                                    många

antal;  vid ett antal tillfällen                                          flera gånger

antalet har ökat                                                          vi har fått flera,  det har blivit/blitt flera

anträffbar                                                                   här,  där,  svarar
                                                                                        (Exempel: "Hon svarar inte.")
 
antågande;  i antågande                                              på väg,  kommer snart

använda sig av                                                           använda

arbetsmöjligheter;  det finns arbetsmöjligheter             man kan (få) arbeta,  man kan få arbete

avfyra (ett) skott                                                        skjuta

avled                                                                         dog

avliden                                                                      död

avlossa skott                                                             skjuta

avlägga besök hos                                                     besöka

avsjunga                                                                   sjunga

avsluta                                                                      sluta

avslutningsvis                                                            till sist,  till slut,  slutar,  slutade,  slutligen

avsmalnande väg                                                       smalare väg
 
avställningsyta                                                           bord(s)skiva,  bänkskiva,  m.m

avstängd väg;  vägen avstängd                                  stängd väg;  vägen är stängd

(med) avtagande intensitet                                         svagare,  glesare,  mindre

avvakta                                                                     vänta

avvaktan;  i avvaktan på                                            medan vi väntar på,  medan jag väntar på

badmöjligheter;  t.ex.: här finns badmöjligheter           här kan man bada

bakomvarande ......                                                   ...... bakom

bedriva;  t.ex.: bedriva jakt (på räv)                           jaga (räv)
bedriva;  t.ex.: bedriva tillsynsverksamhet                   ha tillsyn

befinna sig i rörelse                                                    röra sej

befinner sig                                                                är,  finns,  står,  sitter,  ligger

befintlig                                                                     som finns
befintlig;  redan befintlig                                             som (redan) finns
befintlig (t. ex. körbana)                                            (körbana) nu
befintlig;  de där befintliga (t. ex. industrierna)            (t. ex. industrierna) där

behandling;  ha / ta under behandling                         behandla

behjälplig;  vara behjälplig                                         hjälpa till
behjälplig;  vara (ngn) behjälplig                                hjälpa (ngn)

behov;  har behov av                                                 behöver
behov;  vara av behovet påkallat                                behövas,  vara nödvändigt
behov;  vara i behov av                                              behöva

behövlig;  vara behövlig                                             behövas

belägen;  är belägen                                                   ligger,  finns,  är
belägen i                                                                    i,  som ligger i
belägen vid                                                                vid,  som ligger vid

bero;  låta det/något bero                                          låta bli,  låta det vara

beroendeframkallande;  är beroendeframkallande       kan göra dej / en / mej beroende

beträffande                                                                om,  för

besitta förmåga (att)                                                  kunna,  klara av

besittning;  vara i besittning av                                    ha,  äga

bestraffa                                                                   straffa

bestämdhet;  med bestämdhet                                   säkert,  säkerligen,  bestämt

betydande                                                                 stor,  mycket stor
betydande;  visa betydande tillväxt                             växa mycket,  öka mycket

bevakning;  stå under bevakning                                 vara bevakad

(ett) boende                                                               (en) bostad,  (ett) hem,  logi,  övernattning,  (att/å) bo
                    (I en fyrspråkig turistbroschyr har man översatt från svenska till danska, o ersatt substantivet "boende"
                      me verbet "bo", så här:  "Boende i Bergslagen" = "Bo i Bergslagen".  Självklart mycket bättre på
                      danska! - men varför inte likadant på svenska?)

boende i                                                                    bor i,  bodde i

boendealternativ                                                        boalternativ,  olika sätt att bo

boendekostnader;  höga boendekostnader                 (det) är dyrt att bo
boendekostnaderna är låga                                        de / man bor billigt

boendemiljö                                                               bomiljö

bortgången = död                                                      död

bosatt i                                                                      bor i,  bodde i

bosatt;  är bosatt                                                        bor
  Kommentar:  "är bosatt" låter som nån annan har bestämt det, som om den "bosatte" inte får ha nån egen vilja. Jfr det dansk-byråkratiska "er bosiddende", som i alla fall inte ger ett direkt passivt intryck.

början;  ha sin början                                                börja
början;  ta sin början                                                 börja

cancerframkallande;  vara cancerframkallande            kan föra till cancer

dagsläget;  i dagsläget,  i dagens läge                           nu,  som det är nu

dimension;  av den här dimensionen                            så här stor,  så här mycket

dröjsmål;  utan dröjsmål                                             genast,  nu,  nu strax

därest                                                                       om

(är) efterlängtad                                                         vi / jag längtar efter / har längtat efter,   vi / jag väntar på / har väntat på

emellertid                                                                   men,  dock,  likväl
emellertid (gick det inte)                                             men (det gick inte)
 
ensamliggande                                                           enslig,  ensam,  avskild

erhålla                                                                        få

fallet;  så var inte fallet                                                så var det inte,  så blev det inte,
                                                                                              så gick det inte
fallet;  vilket ej var fallet                                             men så var det inte,  men det gjorde det inte

febernedsättande                                                      (som) sänker feber(n),  för att sänka feber(n)

felaktig                                                                       fel

felaktighet(er)                                                             fel       

flertal;  (från / i / av / på, osv.) ett flertal                       (från / i / av / på, osv) flera
flertal;  ett flertal (platser e. l.)                                     flera

flertalet                                                                      de flesta

fortfarande                                                                 ------,  än,  än i dag,  ännu,  nu,  nu också,  som förut
                                                                                 ibland: ändå,  i alla fall   ibland: kvar
                                                                                 ibland: bara    ibland: lika
  Kommentar:  Det bästa valet brukar vara att vi stryker ordet (= idiotglosan) "fortfarande" utan å sätta nåt annat ord istället. Pröva!

fortfarande kvar,  fortfarande .... kvar                        kvar

framföra fordon                                                         köra bil  (eller traktor, osv.)

framförvarande ........                                                ........ framför

framgå med (all) tydlighet                                          vara tydligt

framskapa                                                                 skapa

fåtal;  ett (litet) fåtal                                                    några få

följaktligen                                                                då,  alltså,  så,  därför

följande;  på följande sätt                                           så här

för närvarande                                                           nu

för tillfället                                                                 just nu,  nu,  då,  just då

föra ett samtal                                                           samtala

föranleda                                                                  föra till,   leda till

föregående år                                                            i fjol,  året innan

förekommande;  sällsynt förekommande                    sällsynt,  sällsynta

förekomst;  stor förekomst av                                    mycket,  många
förekomst;  liten förekomst av                                    litet,  få

föreligga                                                                   (t. ex. =)  finnas

föreliggande                                                              denna,  detta,  dessa

förenat med livsfara                                                   livsfarligt

förenat med svårigheter                                             svårt

företa en undersökning av                                          undersöka (något)

företa en utredning av                                                utreda (något)

förete  (t. ex. intyg)                                                    visa  (t. ex. intyg)
 
förflytta (sig)                                                             flytta (sej)

förfrågan,  förfrågning                                                fråga,  frågor

förhandenvarande                                                     denna,  detta,  dessa,  nuvarande,  dåvarande

förhindra                                                                   hindra

förhoppning                                                              hopp
förhoppning;  det är vår förhoppning                          vi hoppas

förhoppningsvis                                                         , får vi hoppas,   (= inskjuten sats omgiven av
                                                                                                            kommatecken i skrift)

förhyrd                                                                     hyrd,  uthyrd

förhållande;  ha ett förhållande  = samliv e.l.               hålla ihop
förhållande;  i förhållande till                                      mot,  med,  jämfört med
förhållande;  så var förhållandet                                 så var det,  det var så

förmenande                                                              mening,  åsikt

förmåga;  besitta förmåga (att)                                   kunna,  klara av

förrätta delning                                                          dela,  dela upp

försedd;  vara försedd med                                        ha,  ha med sej

förutsättning;  under förutsättning att                           om
 
förutvarande                                                              förra,  tidigare

föryngringsyta                                                            hygge,  kalhygge,  fall

gå bort = dö                                                              dö

gå hädan                                                                   dö

göra en bedömning av                                                bedöma

göra en förfrågan                                                       fråga

göra en resa                                                               resa

göra en undersökning                                                 undersöka

göra en utredning (om)                                               utreda

ha kännedom (om)                                                     veta,  veta om

hastighet                                                                    fart
hastighet;  med stor hastighet                                      fort

hastighetsöverträdelser medför ...                               om du kör för fort, blir ...

helhet;  .... i sin helhet                                                hela .... ,   bara,  endast,  helt,  helt o hållet

hemmahörande;  är hemmahörande                            (som) hör hemma

hoppingivande                                                           hoppfull(t)

huvudsakligen                                                            mest,  främst

händelse;  i den händelse                                            om

händelsen inträffade                                                   det hände

härstädesvarande ........  (obestämd form)                  ........ här  (substantivet i bestämd form)

iaktta försiktighet                                                       vara försiktig

iaktta tystnad                                                             hålla tyst

iakttagelse                                                                 nåt man har sett
iakttagelse;  rapportera en iakttagelse                         tala om vad man sett

iakttagelser;  göra iakttagelser                                    se något,  se nåt,  observera

ifrågavarande                                                            denna,  detta,  dessa,  den (nämnda)  det (nämnda),  de (nämnda)

igenkännbar                                                              bekant,  som går att känna igen,  som man/vi kan känna igen

illamående                                                                (som) mår illa
illamående;  bli illamående                                         börja må illa

inbegripen;  vara inbegripen i ett samtal                       tala,  prata,  hålla på att prata

infinna sig                                                                  (ofta =) komma

införskaffa                                                                 skaffa

ingående;  på ingående                                               på väg in

inköp;  gå till inköp av                                                köpa

inleda                                                                        (ofta =)  börja

inneha                                                                        ha,  äga

innevarande månad                                                    denna månad(en)
innevarande år                                                           i år,  detta år

inköpa                                                                      (oftast =)  köpa

insjukna                                                                     sjukna,  bli sjuk

intilliggande;  den intilliggande (stugan)                        (stugan) intill,  (stugan) bredvid

inträffa                                                                       hända,  ske,  bli,  komma
inträffade                                                                   hände.  skedde,  ble(v) det,  kom det

korthet;  i korthet                                                      kort

kostnad;  medföra kostnader                                     kosta,  kosta pengar

kännedom;  ha kännedom om                                   veta,  veta om
kännedom;  sakna kännedom om                              inte veta,  inte känna till

känsla;  ha en känsla av att                                        känna som,  känna att,  känna på sej att,  känna sej som

likartad;  (t. ex.) av/med likartat utseende                   som ser (ganska) lika ut
likartat                                                                      på samma vis,  på samma sätt,  likadant

lokalisera                                                                  (ofta =)  hitta,  finna,  få tag på

lokalvårdande arbetsuppgifter                                    städa o göra rent

loppet;  inom loppet av                                              inom,  innan det har gått

medveten;  vara medveten om                                    veta

molnighet;  ökande molnighet                                     mer moln,  mera moln,  molnigare

målsättning                                                                 mål,  strävan

mängder;  (t.ex.) stora regnmängder                           mycket regn

möjlighet;  få / ha möjlighet att                                    kunna
möjlighet;  ge någon (en) möjlighet att                         låta
möjlighet(en) finns att                                                 man kan,  du kan,  vi kan,  det är möjligt att
möjlighet ges till frågor                                               du / ni / man får fråga

nederbörd                                                                 regn,  snö,  snöslask
nederbörden kan falla i form av snö                           det kan snöa

nivå;  befinna sig på hög nivå                                     stå högt

nuläget;  i nuläget                                                       nu,  som det är nu,  ännu,  än

nuvarande;  t. ex.: på nuvarande plats                        där den är nu

näraliggande                                                              i närheten

närhet;  i närhet av                                                     nära,  vid
närhet;  med närhet till                                                nära

närvarande;  (vara) närvarande                                   (vara) där, här, på platsen

nästkommande år                                                      nästa år

nödvändighet;  var / är en nödvändighet                      var / är nödvändigt

oavbrutet                                                                   hela tiden

oförminskad;  med oförminskad styrka                       lika kraftigt som förut

oförutsedd,  oförutsett                                                oväntad,  oväntat

olyckstillfälle;  vid olyckstillfället                                 när olyckan hände,  vid olyckan

omedelbart                                                                genast,  strax,  med detsamma

omedelbart förestående                                             nära
omedelbart;  är omedelbart förestående                     kommer snart,  händer snart

omfattande                                                                stor,  stort

omfattning;  av stor omfattning                                   stor,  stort,  stora,  mycket
omfattning;  i ökad omfattning                                    mer,  större,  mer omfattande
omfattning;  i oanad omfattning                                   mer än man kunde tro

omförmäld                                                                nämnd

omkringliggande (t. ex. byggnader)                            (t. ex. byggnader) omkring

omständigheter;  under förhandenvarande                 
                                        omständigheter                 
(så) som det är nu
omständigheter;  under sådana omständigheter           så,  så här,  så där

omöjliggöra                                                               hindra,  göra omöjlig(t)
 
omöjlighet;  (det är) en omöjlighet                              (det är) omöjligt

onåbar                                                                      otillgänglig

orderingång                                                               beställningar

oupphörligt                                                                hela tiden

ovetande;  sig ovetande                                             utan att han/hon/de visste

oöverblickbar                                                            oöverskådlig

personalstyrka                                                           personal

personligen                                                                själv

problemställning                                                         problem

påbörja                                                                     börja
påbörjas;  t.ex.: arbetet påbörjades                            t.ex.: arbetet började

påföljande                                                                 nästa,  följande 

på följande sätt:                                                          så här:

renoveringsbehov;  (med) renoveringsbehov               (som) behöver renoveras,  (som) behöver renovering

riktning;  i sydlig riktning                                             söderut,  åt söder

rökutveckling;  (stor) rökutveckling                            (mycket) rök
rökutveckling;  det uppstod rökutveckling                   det började ryka

rörlighet;  ökad / minskad rörlighet                              rörligare / mindre rörlig(t),  orörligare,  trögare

sakna kännedom om                                                  inte veta,  inte känna till

samtal;  ha ett samtal med                                           tala med,  prata med

samtala                                                                      prata,  tala

samtliga                                                                     alla

sannolikhet;  med (stor) sannolikhet                            troligen,  sannolikt,  nästan säkert

senarelägga                                                                skjuta upp

självklarhet;  det är en självklarhet (att)                       självklart är,  det är självklart att

sjönära                                                                       nära sjön,  nära vatten,  nära stranden

skada (subst.);  vara till skada för                               skada (verb)

skogsområde                                                             (ofta =)  skog

skottlossning                                                              skjutande,  skjutning,  ..... skjuter,  .... sköt
 
snöfall;  - i SMHI:s språkbruk ofta =                          snö           

som gäller                                                                  ska det vara,  som räknas,  som är viktigt,
                                                                                                             som är populärt

stadium;  på ett tidigt stadium                                     tidigt

storlek;  av varierande storlek                                    olika stora,  olika stort
 
storleksordning                                                          storlek
storleksordning;  av samma storleksordning                lika stor
storleksordning;  i storleksordningen                          (omkring,  ungefär,  så där)
storleksordning;  (t. ex.) i storleksordningen 3 %        3 procent

stå under bevakning                                                    vara bevakad

ställa en fråga                                                             fråga,  fråga (om) något,  (komma med en fråga)
ställa frågor till NN                                                     fråga NN

störst mängd;  störst ..... mängd                                  mest

svårigheter;  det uppstod svårigheter                           det blev svårt,  det blev svårare
svårigheter;  möter svårigheter                                    är svårt
svårigheter;  stora svårighter                                       mycket svårt

syfte;  i syfte att                                                          för att,  o(ch) tänkte,  m.m.

säkerhet;  med säkerhet                                             säkert

sällan förekommande                                                 sällsynt

ta sin början                                                               börja

tackar!                                                                       tack!

talrikt förekommande                                                 ofta =  många, talrik, talrikt, talrika
 
temperaturer;  höga temperaturer                                varmt
temperaturer;  låga temperaturer                                 kallt,  kyligt
(med) temperaturer över det normala                          varmare än  normalt

tidigare (adv.)                                                            ofta =  förr,  förut

tidigt;  på ett tidigt stadium                                          tidigt

tidsbesparande                                                           som sparar tid,  det sparar mycket tid

tidsmässigt                                                                 i tiden,  i tid,  med tiden
tidsmässigt stämmer det                                              tiden stämmer

tillfälle;  för tillfället                                                      nu,  just nu,  då,  just då
tillfälle;  vid ett antal tillfällen                                         några gånger,  ibland
tillfälle;  vid ett flertal tillfällen                                        flera gånger,  ibland
tillfälle;  vid ett stort antal tillfällen                                 många gånger
tillfälle;  vid ett tidigare tillfälle                                       en gång förut,  nån gång förr,  tidigare
tillfälle;  vid tre tillfällen                                                 tre gånger
tillfälle;  vid upprepade tillfällen                                     flera gånger

tillgång;  det finns tillgång på ...                                     det finns ...

tillräcklig;  i tillräcklig mängd                                        nog mycket
tillräckligt                                                                    nog,  nog mycket

tillta(ga)                                                                      öka,  växa

tilltagande                                                                   ökande,  starkare,  större,  mer
(med) tilltagande intensitet                                           starkare,  tätare,  större

träffa avtal (om)                                                          avtala

tvivelsmål;  vara i tvivelsmål                                        tvivla
 
tydlighet;  framgå med (all) tydlighet                           vara tydligt

tystnad;  under tystnad                                               tyst,  tigande,  stilla,  ljudlöst

täthet;  större (läkar)täthet / (bil)täthet                         flera (läkare / bilar)

under flera års tid                                                       under flera år,  länge

under förhandenvarande omständigheter                    nu,  då,  (så) som det ligger till

under förutsättning att                                                om

undergå behandling                                                    bli behandlad,  behandlas
undergå en utveckling                                                utvecklas
undergå förbättring                                                    bli bättre

undertecknad                                                             jag,  mej,  mig
undertecknade                                                           vi,  oss
 
uppmärksamma                                                         märka,  lägga märke till

uppmärksamhet;  med stor uppmärksamhet               uppmärksamt,  noga,  noggrant

upprepade gånger                                                     flera gånger

uppstå brand                                                            börja brinna

uraktlåta                                                                   låta bli,  inte göra,  strunta i

utan dröjsmål                                                            genast,  nu,  nu strax

utebliven;  t. ex.: vid utebliven betalning                      om du inte betalar,  om du inte har betalat

uteslutande  (adv)                                                     bara,  enbart,  endast

utför asfaltbeläggningar                                             lägger asfalt
utföra  + substantiv                                                 verb som passar  (+ ev. objekt) 

utgående;  på utgående                                              på väg ut

utgången;  är utgången                                               är ute,  har gått ut,  är slut

utgöra                                                                       vara,  bestå av

utseende;  av ...... utseende                                       som ser ....... ut,   som ser ut som .......
utseende;  av/med likartat utseende                            som ser ganska lika ut

utseendemässigt                                                        till utseendet,  i utseendet

utveckling;  är stadd i utveckling                                 utvecklas
utveckling;  är under utveckling                                   utvecklas,  vi utvecklar

varaktighet;  av kort varaktighet                                 kortvarig,  kort,  kort tid
varaktighet;  av lång varaktighet                                 långvarig,  lång,  lång tid

varigenom                                                                ibland =  så att

vattentillförsel                                                            vatten,  vattenledning

vederbörande                                                            han,  hon,  de,  (ofta =)  denne,  denna,  dessa

vetskap;  utan sin vetskap                                          utan att han/hon/de visste
vetskap;  utan vår vetskap                                         utan att vi visste (om det)

vid avhämtning (av)                                                    när du/man hämtar
vid ej svar                                                                 om ingen svarar
vid flera tillfällen                                                         ibland,  flera gånger
vid köp av                                                                 när man/du köper
vid namn                                                                   som heter,  som hette
vid uppnående av,  osv.                                             om/när man uppnår
vid utebliven tidning                                                   om inte tidningen har kommit

vidröra                                                                       röra,  (röra vid)

vidta åtgärder                                                             göra (något)

ytterligare                                                                   fler,  flera,  mer,  mera,  ännu mer
ytterligare en                                                              en till,  änuu en

ådagalägga                                                                visa
 
ådra sig en skada                                                       bli skadad,  skada sej
 
ålder;  (avled) i en ålder av 80 år                                (dog) 80 år gammal,  (dog) o blev 80 år

åstadkomma                                                              ordna,  klara,  göra,  uträtta, m.m.
åstadkomma;  t.ex.åstadkomma en viktminskning        minska vikten

återfinna                                                                    (ofta =)  finna,  hitta

återfinnas                                                                   (ofta =)  vara

återförsluta                                                                stänga,  stänga till,  stänga igen

återkomma                                                                komma tillbaka,  ringa igen,  höra av sej (igen)

återupprepa                                                               upprepa,  ta om,  m.m.

äldreboende                                                               bostad / bostäder för äldre, åldershem

ökad molnighet                                                           mer moln,  mera moln,  molnigare

ökad trafiksäkerhet                                                    säkrare trafik

önskemål                                                                   önskan,  önskningar
önskemål;  vid önskemål om                                       om du vill,  om ni vill

överblickbar                                                              överskådlig

överensstämmande;  vara överenstämmande med       stämma med (t.ex.: verkligheten)

överflytta                                                                   (oftast =)  flytta

överhuvudtaget                                                          (ofta =) alls
överhuvudtaget inte                                                    inte alls

övernattningsmöjligheter;  t.ex.: här finns ö.                 här kan man övernatta


    Det som sen länge kallas för SUBSTANTIVSJUKA i svenskt, danskt eller tyskt språkbruk, visar sej i många exempel ovan. Istället för det enkla verbet göra tar man till substantivet "åtgärd" o sätter det töntiga verbet "vidta" framför. Istället för bedöma eller undersöka kallar de sjuka byråkraterna o många andra som apar efter dem, det för att "göra en bedömning" eller "göra en undersökning".
    De som är substantivsjuka tycks älska prepositionen av. Då kan de ta bort alla livgivande verb ur satsen o sätta dit avledda o halvdöda substantiv istället.
    Bisatsen "när man hämtar virke" (eller "när man tar ut virke") blir då:  "Vid uttagande av virke" eller "Vid uttagning av virke".  Av satsen "när man fraktar virket" med det riktiga verbet "frakta", vill skogsbyråkrater, som då inte längre passar i naturen, göra ett verbalsubstantiv, så att det blir "Under virkesfrakten".
    Den som vill lägga märke till hur den här pestsjukdomen härjar överallt, kan hitta många, många exempel i nästan varenda tryckt skrift på svensk sakprosa, eller i radio o television.


Hovedside, se överst i menyn.